NeuveritelnaOdhaleni.cz
Hledání pravdy

Hledání pravdy

Rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí.

Přísloví 15,14


Jsme produktem slepé náhody, nebo dílem milujícího Stvořitele? Pokud Bůh existuje, jaký je? Vidí do budoucnosti? Nebo dokonce řídí dějiny? Můžeme se od něj dozvědět, co nás v budoucnu čeká? Co se děje po smrti? Budou všichni postaveni před Boží soud? Jaké na něm máme možnosti obhajoby? Existuje nebe a peklo?

Sherlock Holmes

Hledání pravdy 1 - Otázky vzniku života

Je Darwinova teorie vědecky prokázaným faktem? Je podepřena spolehlivými důkazy? Co nám o možnosti náhodného vzniku života říká matematika? Jak velká je pravděpodobnost samovolné chemické evoluce? Jsme produktem slepé náhody působící po miliardy let, nebo existujeme díky milujícímu Stvořiteli?

Více...

Nohy z hlíny

Hledání pravdy 2 - Poselství v láhvi

Může být poselství Bible pravdivé? Může skutečně pocházet od Boha? Jak přesná jsou biblická proroctví? Co se z nich můžeme dozvědět o naší budoucnosti? Jak víme, že se současný text Bible neliší od originálních textů? Je Bible skutečně důvěryhodná? Má nějaké důležité poselství pro lidi žijící ve 21. století?

Více...

Nový Jeruzalém

Hledání pravdy 3 - Náš budoucí domov

Je nebe pouhým výplodem fantazie, nebo je to skutečné místo? Co se o něm můžeme dozvědět z Bible? Jaké to bude v nebi a jaké na nové zemi, kterou Bůh zaslíbil svým věrným? V čem se bude nová země lišit od té staré? Co tam bude a s čím se tam naopak nesetkáme? Jak bude vypadat život spasených?

Více...

Ježíšův návrat

Hledání pravdy 4 – Vstupenka do nebe

Jak se můžeme stát občany Nového Jeruzaléma, úžasného města, které pro nás chystá náš nebeský Otec? Jak můžeme získat vstupenku do nebe? Lze si nějak věčný život zasloužit vlastním úsilím, nebo je nám nabízen zdarma milujícím Bohem, který za naši záchranu zaplatil obrovskou cenu? Jaká je cesta ke spasení?

Více...

Rakev

Hledání pravdy 5 – Pravda o smrti

Co se děje s člověkem po smrti? Přechází do jiné dimenze bytí nebo přestává existovat? Co mrtví dělají, co cítí, kde se nacházejí? Mohou komunikovat s živými? Co Bible učí o nesmrtelné duši a stavu zemřelých? Proč je smrt v Písmu tak často přirovnávána ke spánku? Je možné, že slovo „smrt“ skutečně znamená smrt?

Více...

Svatyně na poušti

Hledání pravdy 6 – S Bohem pod stanem

Co učil Bůh svůj vyvolený národ otroků pod horou Sinaj? Čeho měla být symbolem svatyně, její služby a obětní systém? Co měl představovat Den smíření? Bylo toto zřízení určeno pouze pro Izraelce nebo má co říci i nám? Můžeme plně pochopit plán spasení, pokud nebudeme rozumět symbolům spojeným se svatyní?

Více...

Sluneční hodiny

Hledání pravdy 7 – Poslední soud

Jsou biblické texty o „posledním soudu“ jen báchorkami nebo k němu opravdu dojde? Týká se tato událost všech lidí? Můžeme se z Bible dozvědět, kdy nastane hodina soudu? Nebo již nastala? Ve které fázi soudního procesu se právě nacházíme? Musíme se při pomyšlení na poslední soud třást strachy? Jak můžeme obstát?

Více...

Středověká představa o pekle

Hledání pravdy 8 - Dobré zprávy o pekle

Jaká je pravda o pekle? Jak ji můžeme odlišit od omylů a bludů, které se o konečném osudu bezbožných tradují? Kolik duší v současnosti trpí v pekle? Byli už hříšníci vhozeni do ohnivého jezera? Budou tam po celou věčnost nelidsky mučeni ďáblem a jeho démony? Opravdu můžeme v Bibli najít nějaké dobré zprávy o pekle?

Více...

Prorok

Hledání pravdy 9 - Duch proroctví

Existují přesvědčivé důkazy pro pravdivost a spolehlivost Bible? Odkud bibličtí proroci věděli, co se stane v budoucnosti? Bylo předpovídání budoucích událostí hlavním úkolem proroků? Může se prorocký dar vyskytovat i v současnosti? Podle jakých měřítek můžeme poznat pravé proroky od falešných?

Více...

Zdravá strava

Hledání pravdy 10 - Voda v nádrži

Když si pořídím nové auto, měl bych se zajímat, na jaký druh paliva jezdí? Záleží na tom, co mu natankuji do nádrže, nebo je to úplně jedno? Měl bych se zajímat, co k této otázce říká výrobce vozu? Záleží na tom, co jíme a co pijeme? Neměli bychom vzít v úvahu rady našeho Stvořitele, který nejlépe ví, co nám prospívá a co škodí?

Více...

Ježíš potvrzuje desatero

Hledání pravdy 11 - Je zákon stále platný?

Byl Boží zákon určen pouze pro Izrael nebo zůstává závazný i dnes? Přišel Ježíš, aby desatero přibil na kříž a zrušil jeho platnost? Jaký význam má poslušnost Božích přikázání, pokud jsme spaseni z milosti? Můžeme desatero v klidu pustit ze zřetele? Čím se bude vyznačovat pravý Boží lid krátce před Ježíšovým návratem?

Více...

Bůh píše desatero

Hledání pravdy 12 - Čtvrté přikázání

Proč většina křesťanů zapomíná právě na tu část desatera, která začíná slovem "Pamatuj"? Proč vlastně Bůh učinil čtvrté přikázání součástí svého zákona? Opravdu je pro něj tolik důležité? Nebo ho příliš netrápí, že celý svět toto jeho přikázání ignoruje? Kde je v Bibli napsáno, že se den odpočinku přesunul ze soboty na neděli?

Více...

Nahoru