NeuveritelnaOdhaleni.cz
Socha Krista v Rio de Janeiro

Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl

Co Ježíš považoval za největší nebezpečí, kterému budou lidé čelit v době konce? Před čím své učedníky obzvlášť varoval? Proč je právě svod tak nebezpečný? Jak se před ním můžeme ochránit? Jak nenaletět falešným prorokům a mesiášům? Co nám pomůže odlišit pravdu od lži? Na jakém základě máme budovat svůj život?

Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl

Pesach už byl opravdu blízko. Ježíš právě pronesl snad nejostřejší slova ve svém životě na adresu zákoníků a farizeů. Několikrát nad nimi vyslovil „běda“, několikrát je označil za pokrytce, slepce, nebo dokonce za blázny, za hady či plemeno zmijí. Ježíš si skutečně nebral servítky. Už to nebylo potřeba. Čas se již téměř naplnil. Už brzy měl na Golgotě zaplatit nejvyšší cenu, už brzy měl dát svůj život jako výkupné za všechny, kteří jeho oběť přijmou. Na konci své řeči šokoval své posluchače snad ještě víc. Když opouštěl chrám, řekl:

Hle, váš dům se vám zanechává pustý. (Mat 23,38 CSP)

Dokonce i pro jeho učedníky to bylo těžko stravitelné sousto a tak možná proto, aby tato slova zvrátili, ukazovali Ježíšovi na nádherné chrámové stavby, na jejich majestátnost a dokonalost.

On však jim řekl: "Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno." (Mat 24,2 ČEP)

Učedníky jeho slova zasáhla.

Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?" (Mat 24,3 B21)

Znamení, která Ježíš spojil se svým blížícím se návratem a s koncem tohoto hříchem pokřiveného světa, známe. Můžeme o nich číst ve 24. kapitole Matoušova evangelia, můžeme o nich číst i v evangeliu Marka a Lukáše. Víme o tom, že než si Ježíš Kristus přijde pro svůj lid, bude narůstat četnost a síla zemětřesení, nastanou války, velkou část světové populace zasáhne hladomor, objeví se zhoubné nemoci, budou narušeny vztahy mezi lidmi, Ježíšovi následovníci budou pronásledováni pro svou víru…

Pokud si nezakrýváme oči, můžeme vidět, jak se tato znamení kolem nás naplňují. Ač to tak na první pohled možná nevypadá, protože máme to štěstí, že žijeme v bohaté a relativně bezpečné zemi, z globálního hlediska žijeme v nebezpečné době. A je jisté, že nebezpečí a ohrožení bude s blížícím se koncem světa narůstat.

Je velice zajímavé, že za největší nebezpečí hrozící v posledních dnech nepovažuje Ježíš přírodní katastrofy, pandemie nakažlivých nemocí, hladomor nebo kruté válečné konflikty. Přečtěme si, na co Ježíš dává důraz, když hovoří o době konce. Přečtěme si o skutečně závažném nebezpečí, před kterým chce své učedníky varovat. Na otázku učedníků o znameních druhého příchodu a konce světa Ježíš odpovídá:

Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl.“ (Mat 24,4 CSP)

Když Ježíš hovoří o době konce, jeho první slova zní „Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl.“ Nebezpečí, na které Ježíš na prvním místě upozorňuje, před kterým obzvlášť varuje, je nebezpečí svodu. Ježíš Kristus rozhodně nemluví do větru. Podle něj, a on o budoucnosti něco ví, bude v posledních dnech velmi reálné nebezpečí, že jeho následovníci budou svedeni.

Když na plotě uvidím viset ceduli s nápisem „Pozor zlý pes“, ukazuje to na určité reálné nebezpečí, kterému budu muset čelit, pokud se rozhodnu na daný pozemek vstoupit. Za plotem je zlý pes a s největší pravděpodobností to nebude čivava. Z takového „ohrožení“ by si asi většina z nás vrásky nedělala. Ale čivava to pravděpodobně nebude. Možná to bude rotvajler nebo třeba pitbul. Podle cedule je za plotem zlý pes, na kterého je třeba dát si pozor a pokud se chystám projít brankou, neměl bych toto varování brát na lehkou váhu.

Ježíš nemluví o nebezpečí svodu, jen aby řeč nestála. Varuje před ním na prvním místě.

Matouš 24,4 (CSP): Ježíš jim odpověděl: „Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl.“

5. verš: „Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem Kristus‘ a svedou…“ …několik duševně zaostalých, naivních, lehce manipulovatelných individuí s IQ šumící trávy. Je to tam tak napsáno? Ne, je tam uvedeno, že „…svedou mnohé.

Ježíš toto varování znovu zdůrazňuje v 11. a ve 24. verši (NBK):

„A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. (…) Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.“

Proč je svod tak nebezpečný? Protože můžu být přesvědčený, že jdu po správné cestě a až na jejím konci zjistím, že ta cesta byla špatná, že jsem byl podveden. Svod je velice těžké rozpoznat. Svod totiž parazituje na pravdě. Drží se natolik blízko pravdy, aby byl přesvědčivý, a přitom je pravdě natolik vzdálen, že už pravdou není a stává se padělkem, lží. V tom je nebezpečí svodu.

Cílem svodu je, aby svedený člověk věřil tomu, co není pravda, nebo aby naopak nevěřil tomu, co pravda je. Podstata svodu pak spočívá v tom, že svedený člověk vůbec neví o tom, že je svedený. Kdyby věděl o tom, že je svedený, svedený by nebyl. Nešlo by o svod.

Dejme tomu, že máte velkou žízeň. Přijde k vám člověk, který vám nabídne sklenici, na které je lebka se zkříženými hnáty a je plná prudkého jedu. A ten člověk řekne: „Napij se, je to jed. Sice za pár vteřin zemřeš v krutých bolestech, ale myslím, že žízeň tě pak už nebude trápit.“ Nebo k vám přijde člověk, který vám nabídne orosenou sklenici s křišťálově čistou vodou a vůbec vám neřekne o tom, že do této vody kápl několik kapek stejného prudkého jedu a že pokud se z této sklenice napijete, taky zemřete v krutých bolestech. Co pro vás bude větším nebezpečím? Sklenice, o které budete vědět, že obsahuje jed, který vás zabije, nebo sklenice, o které si budete myslet, že obsahuje čerstvou pramenitou vodu, ale nebude to úplná pravda?

Ve verších z 24. kapitoly Matoušova evangelia jsme četli o falešných mesiáších a falešných prorocích, kteří svedou mnohé. Kteří by, pokud by to bylo možné, svedli i vyvolené. Falešní proroci ani falešní mesiášové samozřejmě neříkají: „Jsem falešný prorok, jsem falešný mesiáš, chci tě svést k bludu, k odpadnutí od Boha, které tě bude stát věčný život. Následuj mě…“ Mnozí z nich dokonce ani nemusí vědět, že jsou falešnými proroky. Sami mohou být svedeni a s nejlepšími úmysly nevědomky svádět ostatní.

Tito úmyslní i neúmyslní svůdci o sobě budou tvrdit, že jsou pravými Božími proroky, že jsou skutečnými Mesiáši, že přivádějí své následovníky k pravdivému poznání a přinášejí jim věčný život. Budou se ohánět náboženstvím, budou se tvářit velice zbožně. Budou se představovat jako horliví následovníci Ježíše, budou se zdát velice zapálení pro Boží věci. Proto mnohé svedou, proto se mnozí přidají na jejich stranu a proto se mnozí, kteří jimi budou svedeni, také mohou nevědomky stát svůdci a s nejlepšími úmysly budou svádět ostatní na scestí.

Bible tyto falešné proroky nebo mesiáše označuje za vlky v beránčím rouše. Apoštol Pavel k tomu ve 2. listu Korintským napsal toto:

Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. (2Kor 11,13-15 ČEP)

Podle knihy Zjevení nabude v posledních dnech svod epidemických rozměrů. Ve Zjevení 12,9 je psáno o tom, že „veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.“

Ve 13. kapitole je pak psáno o dvou dravých šelmách, které se budou snažit silou přimět obyvatele světa k uctívání šelmy z moře a jejího obrazu. Neomezí se však pouze na použití násilí nebo ekonomického nátlaku. Ve 14. verši (ČEP) je o druhé šelmě napsáno:

Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země.

Obyvatelé země budou sváděni. Dravé šelmy používají dvě metody. Jedna je násilí a druhá je svod. A ta druhá je mnohem nebezpečnější než ta první. Když Ježíš mluvil ke svým učedníkům o době konce, nezaměřil se na pronásledování, ale na prvním místě varoval před svody. Pronásledování je možné uniknout, ale i kdyby to možné nebylo, pokud zůstaneme pevní ve víře, bude ohrožen jen náš pozemský život. Ale pokud budeme svedeni a začneme pochybovat o své víře založené na Bibli, o správnosti svého přesvědčení, pokud kvůli tomu sejdeme z úzké cesty, bude v sázce náš věčný život.

Satan používá svod a umí to s ním. Je důležitou součástí jeho strategie. Dokázal svést část nebeských andělů, kteří přebývali v Boží přítomnosti. Dokázal svést Evu u stromu poznání, i když byla stvořena Božíma rukama a znala Boží vůli. Jakou šanci proti satanovým svodům mohou mít lidé deformovaní hříchem? Ďábel tuto svou úspěšnou strategii stále používá. Události posledních dnů nebudou tedy charakteristické pouze silou vynuceným uctíváním, ale velkou úlohu v nich budou hrát také svody.

Ve Zjevení 13,13 (ČEP) je o šelmě ze země napsáno:

A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.

Svody v době konce budou o to přesvědčivější, že budou podpořeny velikými znameními a zázraky. Dokonce i oheň z nebe sestoupí před zraky lidí na zem. O jakém ohni je tu řeč?

V Bibli je zmíněno několik případů, kdy sestoupil oheň z nebe a většinou to bylo spojeno s destrukcí. Například Sodoma a Gomora byly zničeny ohněm a sírou z nebe. Nebo můžeme číst o tom, jak oheň z nebe sežehnul Jóbova stáda ovcí a jeho služebníky. V Bibli je však zaznamenána také událost, při které byl oheň z nebe znamením.

Po tři a půl roku byl Izrael sužován ničivým suchem a s tím spojeným hladomorem. Když už se zdálo, že sucho snad nikdy neskončí, objevil se prorok Elijáš a vyzval krále Achaba, aby povolal celý Izrael a také 450 Baalových a 400 Ašeřiných proroků a shromáždil je na hoře Karmel. Tam měli lidé poznat, kdo je pravý Bůh a rozhodnout se, komu budou sloužit. Elijáš shromážděným zástupům řekl, že poznávacím znamením pravého Boha bude oheň, který sestoupí z nebe a pozře připravenou oběť.

Nejprve dostali příležitost Baalovi proroci. Postavili oltář, nachystali oběť a ze všech sil volali ke svému bohu, poskakovali, zasazovali si rány meči a oštěpy. Skoro celý den vyváděli doslova psí kusy, ale nic se nestalo. Odpoledne svolal Elijáš lid k sobě, opravil pobořený Hospodinův oltář a připravil oběť. Vše pak nechal polít spoustou vody. Elijáš vyslovil jednoduchou modlitbu a z nebe sestoupil oheň, který pozřel zápalnou oběť, dříví, kameny i vodu.

Když to všechen lid uviděl, padli na tvář a volali: Hospodin je Bůh, Hospodin je Bůh. (1Kr 18,39 CSP)

Ve Zjevení 13,13 se objevuje odraz této starozákonní události. V obou případech je základním tématem uctívání. V obou případech jde o rozhodnutí, zda budou lidé uctívat pravého Boha nebo boha falešného. V obou případech se objeví mocné znamení – oheň z nebe. Je tu ale šokující rozdíl. V době konce sestoupí oheň z nebe na nesprávný oltář. Bude to sice oheň z nebe, ale nebude to oheň od Boha.

Víte, jak mocný svod to bude? Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby tenkrát na Karmelu sestoupil oheň na Baalův oltář? Přesně tomu budou muset čelit lidé v době konce. Nevím, jestli půjde o skutečný oheň z nebe nebo jestli jde o symbol, ale je jisté, že nás kniha Zjevení varuje před skutečně ohromujícím znamením, které se objeví v posledních dnech a které způsobí, že mnozí uvěří svodu. Bude to vypadat jako zcela jasné Boží znamení, které v očích celého světa potvrdí, že „ostatek“ se zcela mýlí. Že Bůh není na jeho straně. Bude to vypadat, jako by sám Bůh naprosto zřetelně ukázal, že „ostatek“ je sveden, že nejsou Božím lidem. Že jsou vlastně Božími nepřáteli.

Jsem skutečně zvědavý, jak se k tomu postavíme. Jsem skutečně zvědavý, co budeme dělat, když všichni kolem nás budou tvrdit, že stojíme na špatné straně, a když to potvrdí jasné znamení z nebe.

Na konci času dosáhne svod svého vrcholu. Nebude možné věřit vlastním smyslům. Celý svět bude sveden. Samotné základy naší víry budou otřeseny. Chápete, proč Ježíš na Olivetské hoře na prvním místě varoval před nebezpečí svodu? Nastane čas, kdy vůbec nebude jednoduché držet se své víry. A to nejen kvůli pronásledování.

V této souvislosti je velice důležité, abychom měli zcela jasno v tom, že pokud se stane zázrak, neznamená to automaticky, že je od Boha.

Když Mojžíš předstoupil před faraona, s tím, že ho Hospodin posílá, aby vyvedl Izrael z egyptského otroctví, faraon mu odpověděl, že žádného Hospodina nezná a Izrael nepropustí. Aby Mojžíš ukázal Boží moc, vyzval svého bratra Árona, aby hodil hůl na zem. Když to udělal, stal se z ní had. Zázrak! Jenže egyptští věštci dokázali totéž. I z jejich holí se stali hadi. Když Bůh prostřednictvím Mojžíše a Árona učinil další zázrak a proměnil vodu v Nilu v krev, egyptští věštci svými kejklemi dokázali totéž. Když Bůh prostřednictvím svých služebníků vyvedl na egyptskou zemi žáby, faraonovi věštci dokázali totéž.

I ďábel dokáže dělat zázraky a bude je používat ke svedení lidí v době konce.

Zjevení Janovo 16,13-14 (ČEP): A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.

Satan ví, že když vykoná zázrak, který ponese určité náboženské rysy, dostane na scestí spoustu lidí, kteří koketují s křesťanstvím. Když se stanou svědky zázraku, bude to pro ně nezvratným důkazem Božího působení, a to i v případě, když tento zázrak podpoří něco, co je v rozporu s biblickým učením. Je to velice důležité a proto to znovu zopakuju – pokud se stane zázrak, neznamená to ještě, že je od Boha.

Na závažné nebezpečí svodu v posledních dnech upozorňuje také apoštol Pavel ve svém 2. listu do Tesaloniky.

2. Tesalonickým 2,1-10 (ČEP): Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha.

Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš `zabije dechem svých úst´ a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.

Před druhým příchodem Ježíše Krista se má objevit člověk nepravosti, Syn zatracení. Usedne v chrámu Božím, bude se vydávat za Boha. Bude konat mocné činy, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě. Tento Syn zatracení nebude vystupovat jako osoba zaměřená proti Ježíši, nebude se očividně stavět proti Bohu, nebude odmítat Boží existenci. Protože bude chtít svést křesťany, nebude se tvářit jako Boží nepřítel, jako ten, kdo je proti Kristu a naprosto ho neuznává. To by asi mnoho věřících nesvedl. Pokud se ale oblékne do křesťanského hávu, pokud bude vypadat jako Bůh, pokud své údajné božství podpoří i mocnými činy a zázraky, může na svou stranu dostat spoustu křesťansky naladěných lidí.

Podle Zjevení 19,20 mnoho lidí přijme znamení šelmy, protože budou svedeni zázraky. A asi nemusím připomínat, jaký osud tyto lidi čeká.

Když Ježíš mluvil o posledních dnech, kladl velký důraz na to, abychom se měli na pozoru před svody. Také Jan kladl velký důraz na to, abychom se v posledních dnech měli na pozoru před svody. Dokonce i Pavel kladl velký důraz na to, abychom se měli na pozoru před svody, které bude satan působit v posledních dnech. Měli bychom tedy brát nebezpečí svodu velmi vážně. Ježíš nás před ním nevaroval pro nic za nic.

Mimochodem, nebezpečí svodu nepramení pouze od satana a jeho služebníků. Od těch se dá taková podlost očekávat, ale až budete mít chvilku, zkuste se podívat třeba na verše u Jeremiáše 17,9, u Jakuba 1,22.26 nebo v 1. listu Korintským 3,18 a zjistíte, že velice reálné nebezpečí svodu může hrozit i ze strany, ze které byste to asi nečekali.

Podívejme se ale konečně na to, co je účinným lékem proti mocným satanovým svodům podpořeným zázraky.

2. list Timoteovi 3,15-17 (ČEP): Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Židům 4,12 (ČEP): Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Žalm 119,104-105 (ČEP): Z tvých ustanovení jsem nabyl rozumnosti, proto nenávidím každou stezku klamu. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Spolehlivým lékem na svod je Boží slovo, Bible. To může zlomit moc svodu a zamezit jeho zhoubnému vlivu na nás. Kdyby se například Eva u stromu poznání dobrého a zlého držela Božího slova a odpověděla na satanovy svody podobně jako Ježíš při pokušení na poušti, kdyby důvěřovala Božímu slovu a jednala podle něj, mohli jsme dodnes šťastně žít v ráji.

Boží slovo má obrovskou hodnotu a máme veliké štěstí, že ho můžeme mít zaznamenané v Bibli. Na jeho základě můžeme rozpoznat dobré od zlého a pravdu od lži. Doba konce má být mimo jiné charakteristická tím, že dobré bude považováno za špatné a špatné za dobré. Už se to děje a ve stále větším rozsahu. Bible nám však může pomoci udržet si správnou perspektivu.

Víte, byly doby, kdy být křesťanem znamenalo něco jiného než dnes. Byly doby, kdy vaše přiznání se ke Kristu, bylo možná poslední věcí, kterou jste udělali. I dnes jsou země, kde existuje kruté pronásledování pro pravdu a věrnost Bohu, ale my v České republice ho v současnosti neprožíváme. Možná proto bereme některé věci jako samozřejmost a možná proto je nedoceňujeme. Jako samozřejmost možná bereme i to, že všichni máme k dispozici psané Boží slovo v řeči, které rozumíme.

Vždycky to takovou samozřejmostí nebylo. Bible, kterou máte, je kniha tištěná krví. Tisíce mužů a žen v dějinách prolily svou krev, abyste mohli mít své Bible. Před několika sty lety byly Bible psány jazykem, kterému prostí lidé nerozuměli. Byly přikovány ke klášterním zdem, aby se nedostaly do nepovolaných rukou, tedy do rukou lidí. Když někdo chtěl Bibli získat, musel za její ruční opis zaplatit celé jmění.

Víte, proč byl v roce 1536 popraven William Tyndale? Víte, jaký byl jeho zločin? Církev, která se prohlašuje za jedinou pravou církev, za matku všech církví, ho zabila proto, že přeložil Bibli do angličtiny – do jazyka, kterému mohli rozumět prostí lidé žijící v jeho zemi. Jiní odvážní mužové přeložili Bibli do dalších jazyků a po vynálezu knihtisku se stala mnohem dostupnější. Papežský Řím však pokračoval v krutém pronásledování všech, kteří tuto knihu vlastnili nebo ji dokonce šířili mezi lidmi. Přečtěte si třeba o Albigenských nebo o Valdenských, co kvůli Bibli vytrpěli, přečtěte si o nenávistných papežských bulách volajících po jejich vyhlazení a o křižáckých taženích proti nim. Přečtěte si o tom, kolik jich muselo pro svou víru založenou na Písmu zemřít.

Proč byla Katolické církvi Bible trnem v oku? Proč nechtěla dopustit, aby se dostala do rukou prostých lidí v jazyce, kterému by rozuměli? Protože Písmo je lék na svody a pověry, kterými církev držela lidi ve své moci. Písmo přináší světlo, otevírá oči. Lidé se v Bibli mohou sami přesvědčit, co je pravda a co je podvod.

Proto satan nenávidí Bibli, proto nenávidí ty, co se jí drží. Nevadí mu zaprášená Bible někde na poličce, vadí mu Bible čtená s modlitbou, Bible, která pomáhá lidem poznávat Boha, jeho vůli a tím proměňovat jejich životy. Vadí mu Bible, která může lidem ukázat Cestu, Pravdu a Život, pomoci jim stavět jejich dům na skále a ne na písku.

Máme k dispozici různé překlady Bible, Bible je pro nás snadno dostupná, v některých formátech dokonce i zdarma, ale klíčová otázka zní – čteme Bibli? Kolik času věnujeme jejímu studiu? Uvědomujeme si, že díky ní můžeme poznat Zdroj věčného života? A že bez ní s největší pravděpodobností sejdeme ze správné cesty?

V 2. listu Timoteovi 3,13 apoštol Pavel píše, že zlí lidé a svůdci budou postupovat stále k horšímu, budou svádět jiné a sami budou svedeni.

Bible je však světlem, které může zahnat temnotu svodu. Je ale třeba, abychom Boží slovo četli, abychom ho studovali, abychom mu věřili, abychom podle něj jednali, předávali ho dál a abychom Boží slovo i jeho původce milovali. Pokud chceme odolat svodu, který bude stále narůstat, musíme být v Božím slově pevně zakotveni. Musíme postavit základy na pevné skále.

Abychom se ale dostali až na skálu, musíme vynaložit určitou námahu. Musíme kopat. Ti, kteří budou příliš pohodlní, kteří nebudou chtít věnovat kopání dostatek času nebo se nebudou chtít namáhat, postaví svůj dům na písku. Na jak pevném podkladu stojí základy, se ukáže, až přijde bouře. Domy postavené na písku se pak sesypou jako domečky z karet. Abyste mě nepochopili špatně, nemluvím tu o spasení ze skutků. Kopání stavitele domu nezachrání, zachrání ho pevná Skála, na které zbuduje základy svého domu. Ale abychom se na tuto pevnou Skálu dostali, musíme pro to něco udělat.

Bratři a sestry, chci se vás na něco zeptat – stavíte svůj dům na Skále? Kolik energie a času věnujete tomu, abyste tuto Skálu našli? Předpokládám, že víte, o jaké Skále tu mluvím, že víte, kdo je tou Skálou. Jen ti, kteří kopají, kteří přinesou určité oběti, kteří vytrvají a budou hledat celým svým srdcem a celou svou myslí, jen ti najdou Skálu. Domy těch, kteří nepostaví jejich základy Skále, budou smeteny.

Je důležité, abychom si uvědomili, že čas na kopání je právě teď. Až přijde bouře, bude příliš pozdě, abychom začali hledat Skálu.

Možná řeknete: „Hele, já znám Ježíše. Budu v pohodě. Budu zachráněnej. Znám Krista.“ Chtěl bych vás upozornit na to, že to nestačí. To, že někdo zná Ježíše, ho nezachrání.

Já znám Billa Gatese, chlapíka, který má miliardy dolarů. Vím, jak vypadá, pár věcí jsem o něm slyšel. Ale nepřinese mi to ani cent z jeho peněz. Víte, v čem je problém? Problém je, že já sice znám Billa Gatese, ale Bill Gates nezná mě.

Naneštěstí mnozí lidé, kteří si myslí, že znají Ježíše, od něj jednou uslyší tato slova: „Nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mě, činitelé bezzákonnosti. Váš dům byl na písku. Nikdy jste nenašli Skálu.“

Ať to stojí, co to stojí, hledejte Skálu, abyste na ní mohli postavit svůj život. Věnujte tomu dostatek energie i času. Celou věčnost toho nebudete litovat. Hledejte Boha celým svým srdcem a on se vám dá nalézt. Když naleznete pravou Skálu, kterou je Ježíš Kristus a postavíte na ní svůj život, můžete mít jistotu, že vy znáte Ježíše a že on zná vás. Pokud se budete držet Ježíše a jeho slova, žádný svod ani zázraky vás neoklamou a nesvedou ze správné cesty. Zůstanete mu věrní a on věrně splní svá zaslíbení, která vám dal.

Amen.

Poslouchej Zvukový záznam tohoto kázání (mp3)

Lupa

Jak rozpoznat padělek od pravého? – Jan Majer ml.

Jakou nejúčinnější metodu používá satan ve své snaze odvést lidi od jejich milujícího nebeského Otce? Se kterou taktikou slaví největší úspěchy? Jak Bible popisuje povahu a nebezpečnost satanových svodů v době konce? Budou proti nim křesťané imunní? Jakým způsobem můžeme rozeznat falzifikát od originálu?

Více...

Šelma z propasti

Šelma z propasti

Koho představuje tajemná dravá šelma z propasti, o které hovoří 11. kapitola knihy Zjevení? Je tato mocnost aktivní i v dnešní době? Dotýká se nás nějak její působení? Máme si na ni dávat pozor? Čím je tak nebezpečná? Existuje plán na zničení křesťanství? Jaké jsou jeho body? Do jaké míry se je již podařilo splnit?

Více...

Černá díra - NASA

Únik z černé díry (Ivor Myers)

Co může bývalá hvězda hip-hopu vědět o úniku z černé díry? Co má Ivor Myers na mysli, když o tomto tématu hovoří? Jak to souvisí se zábavním průmyslem a s jeho vlivem na každého z nás? Je možné, že jsme ovlivňováni hvězdami a ani o tom nevíme? Je možné, že jsme oběťmi hypnózy a rafinovaných útoků na naši mysl i emoce?

Více...

Nahoru