NeuveritelnaOdhaleni.cz
Titian - Kain a Ábel

Kain a Ábel (Genesis 4)

Jací byli první dva synové Adama a Evy? Jaký byl rozdíl v jejich způsobu uctívání Boha? Proč Bůh přijal Ábelův obětní dar a Kainův ne? Hrály v tom úlohu osobní sympatie? Proč Kain zabil svého bratra? Jak na tuto hroznou událost zareagoval Bůh? Byl ochoten Kainovi jeho zločin odpustit?

Kain a Ábel (Genesis 4)

Gen 4,1I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem.

3Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. 4Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar, 5na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři (jeho tvář opadla – CSP).

6I řekl Hospodin Kainovi: "Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář? 7Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout. (ve dveřích se krčí oběť za hřích, touží po tobě a ty nad ní vládneš - YLT)"

8I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej.

9Hospodin řekl Kainovi: "Kde je tvůj bratr Ábel?" Odvětil: "Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?" 10Hospodin pravil: "Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. 11Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. 12Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem."

13Kain Hospodinu odvětil: "Můj zločin je větší, než je možno odčinit. (Většíť jest nepravost má, než aby mi odpuštěna býti mohla. – BKR; Můj trest je větší, než se dá unést – CSP) 14Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít." 15Ale Hospodin řekl: "Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou." A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil.

16Kain odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. 17I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch, podle jména svého syna.

25I poznal opět Adam svou ženu a ta porodila syna a dala mu jméno Šét (to je Do klína vložený). Řekla: "Bůh mi vložil do klína jiného potomka místo Ábela, kterého zabil Kain." 26Šétovi se narodil syn; dal mu jméno Enóš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo (kázat ve jménu JHVH - YLT).

(Český ekumenický překlad, v závorkách jsou kurzívou uvedeny přesnější (nebo alternativní) překlady některých částí textu – BKR – Bible kralická, CSP – Český studijní překlad, YLT – Young’s Literal Translation)

S nalezením Genesis 4 v jiných překladech mohou pomoci odkazy na stránce Bible online.

Několik poznámek na okraj (nemusíte číst )

Genesis 4,1 je psáno o tom, že po vyhnání z ráje "poznal" Adam svou ženu. Nešlo o nějakou intelektuální záležitost, tento výraz je biblickým vyjádřením pro nejužší, nejintimnější vztah. Ve spojitosti s mužem a ženou (také verše 17 a 25) ukazuje slůvko "poznat" na jejich sexuální styk. V překladu Bible 21 je přímo psáno: „Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina.“ (Výraz "poznat" bývá použit i v souvislosti s nečistými sexuálními praktikami – viz příběh o zkaženosti Sodomy a GomoryGenesis 19.)

Adam se tedy miloval se svou ženou a narodil se jim prvorozený syn – Kain. První rodiče do svého potomka vkládali velké naděje. Eva o něm dokonce řekla, že „získala muže, a tím Hospodina“ (v. 1). V podtextu zaznívá naděje, že snad už jejich první syn bude prostředníkem jejich smíření s Bohem, že snad už on bude tím zaslíbeným Mesiášem, semenem ženy, které rozdrtí hlavu hada (viz Gn 3,15). Netušili však, že místo Spasitele se narodil první vrah…

Jak hrozné to muselo být pro Adama a Evu, když se krátce po jejich provinění v rajské zahradě hřích projevil ve své obludnosti. Nejen že viděli důsledky svého přestoupení v projevech rozkladu a smrti v přírodě kolem sebe, ale ještě mnohem větší šok a zděšení prožili, když jejich prvorozený syn zabil svého bratra. Ale to trošku předbíhám…

Druhým synem Adama a Evy byl Ábel. Kain se stal zemědělcem, jeho bratr pastýřem ovcí. Vzhledem k tomu, že před potopou nebylo povoleno jíst maso (viz Gn 9,3), pravděpodobně choval ovce pro vlnu a především asi k obětem ustanoveným Bohem jako předobraz na zaslíbeného Mesiáše, který sejme hřích světa (viz J 1,29).

Jednoho dne Kain i jeho bratr Ábel přinesli Bohu oběť. Oba předložili před Boha plody své práce. Kain, jakožto zemědělec, přinesl obětní dar z plodin země, Ábel, pastevec, přinesl oběť z prvorozených ovcí. Ábelovu oběť Bůh přijal, Kainovu však ne. Proč? Hrály v tom úlohu Boží sympatie k jednomu z bratrů a antipatie ke druhému? Byl Ábel Boží oblíbenec, zatímco Kain Vládci vesmíru ke své škodě nepadl do oka?

Ábel věřil, a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary… (Žid 11,4)

Jak už jsem zmínil, Bůh ustanovil obětní systém, který měl ukazovat na zaslíbeného Spasitele a jeho oběť, která bude prostředkem k očištění člověka od hříchu, k jeho smíření s Bohem. Tento obětní systém zahrnoval oběť nevinného zvířete (předobraz na Ježíše Krista), které umíralo za hříšného člověka. Problém s Kainovou obětí byl, že on přinesl Bohu své skutky, plody vypěstované svýma rukama, kterými si chtěl získat Boží přízeň. Na rozdíl od Ábela nepřinesl oběť, kterou Bůh požadoval. Navíc podle listu Židům 11,4 Ábelova oběť byla v Božích očích lepší, protože Ábel věřil. Kain sice věděl, že Bůh existuje (vždyť s ním Bůh mluvil), ale s jeho vztahem k Bohu to nebylo v pořádku. Proto Bůh Kainovu oběť nepřijal.

Je v tom i poučení pro nás. Očištění od hříchů (spasení) není možné získat na základě svých skutků, není možné si ho zasloužit. Musíme přijmout dokonalou Ježíšovu oběť a jedině díky ní můžeme být smířeni s Bohem, dokonale očištěni od našich provinění a radovat se z věčného života v jeho blízkosti.

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. (Ef 2,8-9)

K rozzlobenému Kainovi promluvil sám Bůh. Snažil se utišit jeho hněv a vysvětloval mu, že přijme i jeho, pokud bude konat dobro. Řekl mu také (dle doslovného překladu YLT), že pokud nebude činit dobře, může přinést oběť za hřích, kterou má po ruce (která se krčí v jeho dveřích). Bůh touží po tom, aby Kain tuto oběť přinesl, ale on nad ní vládne - je tedy na něm, na jeho rozhodnutí, jestli ji přinese.(v. 7). (Poslední část 7. verše je podle biblických komentářů možné přeložit a chápat také tak, že se týká Ábela a jeho vztahu vůči Kainovi, jakožto jeho staršímu bratru. Pro zmírnění napětí a jako ujištění pro Kaina, že nepřijde o postavení prvorozeného, mu Bůh říká: "On (tvůj mladší bratr) bude po tobě toužit a ty nad ním budeš vládnout.")

Ať však tato slova byla myšlena jakkoliv, Kainovo zlé srdce se v zápětí projevilo tím nejhorším způsobem…

…Kain, který byl z ďábla, zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovy spravedlivé. (1 J 3,12)

Ani poté, co se Kain stal vrahem, s ním Bůh nepřestává komunikovat. Když se ho ptá: "Kde je tvůj bratr Ábel?", nebylo to proto, že by to Vševědoucí nevěděl. Dával tak vlastně Kainovi šanci k vyznání svého hříchu, k pokání. Kain však zapírá s tím, že není „strážcem svého bratra“ (v. 9).

Stejně jako Adam a Eva (viz Pád člověka do hříchu), i Kain musel čelit důsledkům svého hříchu. Nejen, že ho čekaly problémy při získávání obživy, ale stal se také psancem a štvancem. Stejně jako on tenkrát, i my se dnes neblahým důsledkům svých provinění jen málokdy vyhneme…

Následná Kainova odpověď něco naznačuje o postoji jeho srdce, o jeho vztahu k Bohu. Nevyjadřuje lítost, nečiní pokání, pouze říká, že se bude muset skrývat před Boží tváří (žádná touha po smíření) a konstatuje, že jeho „zločin je větší, než je možno odčinit“ (v. 13 ČEP). V tom má naprostou pravdu. Žádný hřích není možné "odčinit" a zasloužit si tak spasení. O tom, kdo bude spasen nerozhoduje počet dobrých skutků v porovnání s počtem špatných. Spaseni můžeme být jedině pokud přijmeme Boží nabídku záchrany, která je nám nabízena zdarma. Jedině díky oběti Ježíše Krista můžeme získat spravedlnost a věčný život po boku našeho Vykupitele. (Viz kázání Co mám dělat?)

V kralickém překladu získává Kainova odpověď lehce jiný odstín. Říká, že jeho nepravost je tak velká, že mu nemůže být odpuštěna (v. 13 BKR). V tom byl tragický Kainův omyl. Ať jsme se dopustili čehokoliv, Bůh nám nabízí odpuštění. Ježíšova oběť je dostatečná, vzal na sebe hříchy celého světa. Chtěl očistit Kaina od jeho provinění, očistit a zachránit chce i tebe. I tobě nabízí věčný život. Zdarma. Stačí Bohu vyznat své hříchy a poprosit ho o odpuštění…

Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. (Řím 3,22-25)

I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. (Iz 1,18)

Bůh dává Kainovi i nadále šanci k obrácení. Pořád ho miluje a chce jej zachránit. Vkládá na něj znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil (v. 15) a poskytuje mu tak čas a příležitost k pokání. Žel „Kain odešel od tváře Hospodinovy (v. 16). Vzdálil se od Boha, jak to jen šlo. Založil rodinu (tzn. že nejméně jedna z jeho sester šla s ním) a z biblické historie víme, že jeho potomci kráčeli v jeho stopách.

Adamovi a Evě se po nějaké době narodil třetí syn, kterému dali jméno Šét (v BKR - Set). I tomu se narodil syn (Enóš) a „tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo“ (v. 26). Zjednodušeně se dá říci, že se lidstvo rozdělilo do dvou skupin. Kainovi potomci stáli na straně vzpoury proti Bohu, potomci Šétovi toužili po smíření se svým Stvořitelem a po návratu do jeho náruče.

Záleží pouze na tobě a na tvém rozhodnutí, na které straně budeš stát ty.

Dívka kouše do jablka

Pád člověka do hříchu (Genesis 3)

Proč dal Bůh do ráje strom poznání dobrého a zlého, když jeho ovoce bylo smrtelně nebezpečné? Jaký měl pro to důvod? Skutečně svedl člověka k hříchu had? Jaké byly přímé důsledky neuposlechnutí Božího příkazu? Opravdu Adam s Evou propadli smrti kvůli nakousnutému ovoci?

Více...

Potopa

Celosvětová potopa (Genesis 6-9)

Co se můžeme z Bible dozvědět o celosvětové potopě? Proč se Bůh rozhodl zasáhnout zemi tak devastující katastrofou? Může být tento čin chápán jako projev Stvořitelovy lásky k lidem? Proč byl z lidského pokolení zachráněn pouze Noe a jeho rodina? Čeká nás v budoucnosti katastrofa podobného rozsahu?

Více...

Putování pouští

Navraťte se ke mně, lide můj

Proč izraelský národ skončil v babylónském zajetí? Jak mohl Bůh dopustit, aby došlo ke zničení Jeruzaléma a znesvěcení jeho chrámu? Byl snad Bůh Izraele přemožen bohy Babylóna? Stratil snad svou moc? V jakém stavu se nachází Boží lid krátce před Ježíšovým návratem? Jak můžeme obnovit svůj vztah s Bohem?

Více...

Nahoru