NeuveritelnaOdhaleni.cz
Socha Jan Pavel II.

Retuňk proti Antikristu a svodům jeho - J. A. Komenský

Koho označil Jan Amos Komenský za antikrista? Je náhoda, že v této otázce dospěl ke stejnému závěru jako Luther, Hus a další reformátoři v různých dobách? Před kterými antikristovými svody obzvlášť varoval? Která jeho falešná učení odhalil? Jak rozpoznal pravdu od lži? Co všechno se můžeme naučit od "učitele národů"?

K čtoucímu napomenutí

Kohožkoli dojde tento boží Retuňk, buď že by byl kníže, pán, zeman, kněz, měšťan neb sedlák a kdokoli, žádám tebe skrze slávu boží a spasení duše tvé, aby otevra oči své soudil, co se s světem děje a co se s tebou děje. Žádám tebe také a zavazuji, aby nic nevěřil mně, nic nevěřil odporné strany obhájcům, než sám před sebe samu věc vezma, rozeznal při tuto, a dada místo věrným božím výstrahám a pohrůžek božích strašlivých se ulekna, místně spasení své opatřil, a na jedné skále, Kristu, je založe, stál nepohnutě, proti jakýmkoli vichřicím a bouřem Antikristovým.

Kdož tak činiti budeš, a nejda slepé za bludným omámeným houfem, pravé cesty stále budeš šetřiti, budiž tobě přítomné světlo boží a osvěcujž tebe k známosti spasitelné a vediž tebe po cestě spasení přímo k životu věčnému, sprovodiž tě milosrdenství Hospodina, Boha zástupů, a doveď šťastně k bezpečnosti věčné a dejž tobě po vítězství života zdejšího dojíti triumfu života slávy a posadiž tě s sebou na trůnu svém ten, kterýž zaslíbil a věrný jest.

Pakli kdo, Retuňkem tímto božím pohrdná, jej v soud a uvážení vzíti opomineš, a ovšem jestliže kdo rozsoudě a vida božího hlasu jisté návěští, předce v zlém trvati aneb se rozmáhati budeš, a nadto ještě jestliže předce zjevné pravdě boží protiviti se budeš, stíhejž tě zlé svědomí na všech cestách tvých, proklatá buď sláva tvá, a cožkoli to jest, čemuž kvůli pravdy boží se vzdaluješ, neměj nikdež zniku a pokoje nižádného, nešťastný buď vcházeje i vycházeje, a zůstávejž na tobě hněv boží zde i věčně.

Já kdo jsem, kterýž tebe retuji, na to se neptej, boží slávy hledám, a ne své, žádostí spasení lidského, a ne pověstí jména svého k tomu, což činím, veden jsa. Čemuž svědomí mé svědectví vydává. Totoť toliko povím, čtenáři, že jsem jeden z těch, kteříž z milosrdenství božího utvrzeni jsou při Kristu a pravdě jeho a sebou podlé toho před Antikristovými svody bezpeční a kteříž příčinou jiných upějí a v hořkosti tráví dny své pro potření lidu božího a potlačování pravdy jeho, kteréž se nešťastně děje.

Budiž tobě přítomná milost boží, kdož jsi koli, aby prohledl a viděl světlo boží, jestliže v Antikristových temnostech ještě tápáš: pakli jích z milosrdenstvi božího zproštěn jsi, aby stál nepohnutě, ostříhaje se v milosti boží, a bojoval statečně o víru jednou danou svatým. Dopomáhejž tobě k tomu ten, jehož milosrdenství jest od věků na věky. Amen.

Nahoru