NeuveritelnaOdhaleni.cz
Dvanáctiletý Ježíš v chrámě

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě (Luk 2)

K jaké zvláštní události došlo, když Marie s Josefem a dvanáctiletým Ježíšem navštívili o velikonočních svátcích Jeruzalém? Čím chlapec způsobil starosti svým rodičům a čím překvapil vzdělané rabíny? Kolik toho Ježíš v tomto věku věděl o poslání, kvůli kterému přišel na svět?

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě (Lukáš 2)

41Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. 42Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. 43A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli.

44Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. 45Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. 46Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. 47Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí.

48Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ 49On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ 50Ale oni jeho slovu neporozuměli.

51Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.

52A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.

(Český ekumenický překlad)

S nalezením Lukáše 2 v jiných překladech mohou pomoci odkazy na stránce Bible online.

Několik poznámek na okraj (nemusíte číst )

Marie a Josef byli zbožnými Židy, kteří podle Božího nařízení každoročně při příležitosti Velikonoc (respektive Svátku nekvašených chlebů a Hodu beránka) navštěvovali jeruzalémský chrám, i když to pro ně znamenalo dlouhou a náročnou cestu. (Izraelští muži měli povinnost navštívit chrám alespoň třikrát ročně - viz Ex 23,14-17.) Když měl Ježíš 12 let, dosáhl věku, kdy mohl jít s nimi.

Když svátky skončily a jeho rodiče se spolu s ostatními poutníky vydali na zpáteční cestu, předpokládali, že Ježíš jde taky. Jenže nešel. Když ho po třech dnech konečně našli, byli překvapení tím, co viděli. Ježíš seděl mezi rabíny v jeruzalémském chrámu a kladl jim otázky. Ne však proto, aby se od nich něco dozvěděl. Svými otázkami je chtěl přivést k hlubšímu zamyšlení nad texty Písem, k přehodnocení jejich dosavadního pohledu a k lepšímu pochopení toho, co jim Bůh chtěl sdělit. Následně pak tyto učené muže udivoval svými odpověďmi. Pro chlapce jeho věku něco naprosto nevídaného.

Když Marie Ježíšovi řekla, jaký o něj měli s Josefem strach, jejich „ztracený“ a znovu nalezený syn jim vysvětlil, že musí být „ve věcech svého Otce“ (CSP). Pozemští rodiče jeho slovům neporozuměli, ale vyplývá z nich, že dvanáctiletý Ježíš si uvědomoval, kde je jeho místo a jaké je jeho poslání. Věděl, kdo je jeho skutečným Otcem, věděl, koho má reprezentovat a představit lidem, věděl, co má přinést padlému světu.

Narození Ježíše

Narození Ježíše Krista (Lukáš 2)

Jaké události provázely narození zaslíbeného Mesiáše? Do jakých podmínek se narodil? Jakého uvítání se mu dostalo a od koho? Proč byli Marie a Josef udivení slovy pastýřů, starého Simeona a prorokyně Anny? Co se z nich Ježíšova matka mohla dozvědět o svém synovi? Co se z nich o Kristu můžeme dozvědět my?

Více...

Ježíš v celé Bibli

Ježíš v celé Bibli (Ivor Myers)

Opravdu ukazuje na Ježíše Krista celá Bible? Co se můžeme o našem Spasiteli dozvědět z prvních jedenácti kapitol Genesis? Může nám něco o zaslíbeném Mesiáši říci i Noemův rodokmen zaznamenaný v páté kapitole? Jaké poučení si můžeme vzít z příběhu o boháči a Lazarovi? Mohlo by nám prospět, kdybychom se stali žebráky?

Více...

Son of God

Všechno je o Kristu - Paul Washer

Proč je důležité, co si myslíme o Ježíši Kristu? Proč záleží na tom, jaký k němu máme postoj? Proč bychom mu měli dovolit, aby byl Pánem našich srdcí a životů? Co bude na Božím soudu rozhodovat o našem věčném osudu? Na čem bude záležet? Určuje náš vztah k Ježíši Kristu naši budoucnost?

Více...

Nahoru